images/stories/logosait.jpg

 

Самостійно вчитися – це вчитися самостійності

0

Але вчитися самостійно молоду людину необхідно навчити. Такій важливій і непростій проблематиці приурочений посібник «Самостійна робота: теорія і практика у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання і технологій» авторства доктора педагогічних наук, проректора з наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім..Тараса Шевченка, професора Валентини Бенери та молодого науковця Ірини Цісарук. Посібник адресно спрямований викладачам закладів вищої освіти, студентам, практикам, вчителям трудового навчання і технологій, а також усім, хто цікавиться проблемами становлення Нової української школи.

У виданні зазначається, що в умовах постійного вдосконалення національної системи освіти одним із важливих завдань виступає організація самостійної роботи студентів закладів вищої освіти на засадах вивчення та реалізації національного досвіду, системного зв’язку теорії та практики, «суб’єкт-суб’єктного» характеру взаємин учасників навчального процесу, і наголошується, що саме самостійна робота належить до необхідних умов і дієвих механізмів переходу національної школи на концептуальну позицію «освіта упродовж життя». Йдеться про підготовку кадрів вищої кваліфікації, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до реалізації навчально-виховного процесу, власного творчого і безперервного професійного зростання. Такий підхід передбачає поглиблення компетентнісної парадигми, посилення уваги до самостійної освітньої діяльності майбутнього фахівця і забезпечення можливостей вільного вибору особистістю індивідуальної траєкторії професійного розвитку.

За своєю структурою навчальний посібник поділяється на три модулі, кожен з яких вирішує певну групу тематичної проблематики. У першому модулі увага належно віддається історії феномена «самостійна робота». Тут, зокрема, висвітлюється місце такого поняття в наукових працях ХІХ – початку ХХ століття, навчально-методичній літератур та у практиці вищої школи ХХ – ХХІ століть. Причому зроблено це з урахуванням вітчизняних і зарубіжних надбань. Змістом другого модуля стали концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи майбутнього вчителя трудового навчання і технологій. Автори аналізують досвід професійного розвитку фахівців у вищій школі за кордоном, з’ясовують особливості модернізації самостійної роботи в умовах особистісногоі професійного зростання. У третьому модулі йдеться про спрямування майбутніх педагогів на реалізацію технологічного підходу до професійного навчання, про особливості організації та управління самостійною роботою студента у практикумах, арт-студіях, тренінгах і майстер-класах із використанням інноваційних технологій і технік навчання.

Автори характеризують самостійну роботу студентів в її аудиторному і позааудиторному форматах. До аудиторної самостійної роботи студентів відносять їх діяльність, організовану вчителем в традиційних формах освітнього процесу (лекції, практичні та лабораторні роботи, семінари, колоквіуми). Позааудиторна самостійна робота студентів передбачає їх повсякденну освітню діяльність поза аудиторією із засвоєння навчального матеріалу, вирішення завдань освітньої, наукової та практичної роботи, включених до освітньо-професійної програми підготовки. Автори вказують, що особливість організації самостійної роботи студентів на засадах технологічного підходу у професійній підготовці полягає у проб лематизації та варіативності змісту і технологій організації самостійної роботи із врахуванням проблем психологізації освітнього процесу в системі «викладач – студент – практик». Для цього висвітлені поняття освітніх, педагогічних, навчальних технологій; окрема увага приділена інтерактивним технологіям; здійснена характеристика модульного, персоналізованого та бригадно-індивідуального навчання у контексті самостійної роботи студентів.

У посібнику пропонується комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, до якого включені робоча програма навчальної дисципліни, календарно-тематичний план лекційних і практичних занять, опорний конспект лекцій, задачі та завдання до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, вправи та ділові ігри, завдання для контрольних робіт, тестові завдання, візуальні засоби, дистанційні курси, необхідна література, інтернет-ресурси. Такий комплекс дозволяє ефективно застосувати сучасні інтерактивні технології: веб-квести, технології кооперативного та кооперативно-групового навчання, кейс-технології, методи проєктів і моделювання, портфоліо і технік навчання.

Кожна з дев’яти тем посібника має методично обґрунтовану структуру, чітке змістове наповнення, спрямоване на розкриття феномену, основних особливостей, концептуальних засад теорії та практики і модернізації самостійної роботи як засобу особистісного зростання майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Виклад тематичних блоків завершується відповідними висновками та комплексом запитань і завдань для самоперевірки та самоконтролю.

У посібнику подано розгорнутий тезаурус основних понять і категорій теорії та практики самостійної роботи студентів, де здійснено тематично адаптоване тлумачення згаданих понять і категорій та тематичної фахової термінології, зокрема видів самостійних робіт, способів, форм і методів самостійного наукового дослідження, а також термінів і понять самостійної виховної роботи, вказані види наукових і навчальних видань. Додатки до посібника здебільшого оформлені у вигляді таблиць і схем. Список використаних джерел включає 258 позицій, 40 з яких – іноземними мовами.

Посібник, без сумніву, займе належне місце серед фахово-методичних видань у бібліотеці вчителя трудового навчання і технологій сучасної національної школи.

http://www.kogpi.edu.te.ua/i

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

вугілля і дрова

Банер